Corona-update vanuit het bestuur

Nieuws

De afgelopen periode zijn bij het bestuur verschillende vragen binnengekomen over
‘hoe nu verder?’ Enkele van die vragen gingen over de contributie. Kort
samengevat: moeten we contributie blijven betalen? Of is er een mogelijkheid dat
deze niet doorbetaald hoeft te worden zolang we niet kunnen voetballen?

Onze vereniging is hard op weg om financieel weer gezond te worden. Daarvoor zijn
alle inkomsten nodig om de lopende uitgaven te betalen. Enkele kosten zullen
weliswaar wat lager uitvallen, maar de meeste lopen gewoon door. Wij doen ons
best om de kosten te drukken en uitgaven op te schorten.

Een belangrijke inkomstenbron naast contributie is het clubhuis. Er zal dit jaar niet
meer worden gevoetbald, dus dat betekent drie maanden géén opbrengsten. Eind
vorig seizoen hadden we ook drie maanden geen inkomsten omdat de competitie
vanwege corona stil lag. Het is maar de vraag in hoeverre we als vereniging in de
toekomst nog ondersteund worden door subsidie(s) van de gemeente Middelburg en
de rijksoverheid. Voor volgend seizoen hebben we dus een behoorlijke uitdaging om
de begroting rond te krijgen. Deze uitdaging zullen we samen moeten aangaan!

Contributie

Het antwoord op de vraag of de contributie doorbetaald moet worden is dus een
volmondig ‘ja’! Willen wij onze club door deze moeilijke maanden heen loodsen, dan
is het echt nodig om de contributieverplichtingen na te komen. Wij hopen - zoals
iedereen – dat we na de winterstop en in het nieuwe seizoen 2021/2022 ‘gewoon’
van start kunnen gaan.

De vraag blijft vooralsnog openstaan of door de huidige ontstane situatie de
contributie verhoogd zal moeten worden. Vanzelfsprekend zullen wij dit niet doen als
dat niet absoluut noodzakelijk is.

Mocht na de winterstop en in de zomer blijken dat het corona-virus het begin van
het nieuwe speelseizoen toch nog in de weg staat, dan zullen wij als bestuur nieuwe
afwegingen moeten maken. We zullen ons dan laten adviseren door de KNVB, de
gemeente en de rijksoverheid.

Maatwerk

Jong Ambon snapt tegelijkertijd goed dat het voor sommige leden moeilijk kan zijn
de contributie te blijven voldoen. Daar houden we oog voor en daar willen we
maatwerk voor bieden. Leden die als gevolg van de corona-problematiek de
contributie nu niet kunnen betalen, kunnen zich per e-mail tot ondergetekende(n)
wenden en dan zoeken wij per geval samen naar een oplossing.

Uw verzoek kunt u sturen naar: contributie.jongambon@gmail.com

We begrijpen dat het voor iedereen een lastige periode is. We hopen dat we als
bestuur van SV Jong Ambon met deze maatregelen ons steentje bijdragen aan de
toekomst van onze mooie club. We doen dit met z’n allen!

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Namens het bestuur van SV Jong Ambon
Melvin Telussa, voorzitter

Francis Latusia, penningmeester

PS: Kijk ook eens op de website van de KNVB: https://www.knvb.nl/tag/coronavirus
Hier vind je alle updates vanuit de KNVB.