Oproep: Denk aan uw contributie

Zoals u weet, is de inning van de contributiegelden uitbesteed aan de firma ClubCollect. Een groot deel van de leden heeft inmiddels aan zijn of haar verplichting voldaan. Helaas hebben wij moeten constateren dat er ook leden zijn die in gebreke zijn gebleven. Om verdere maatregelen te voorkomen willen we hierbij de leden die het betreft , vriendelijk doch dringend verzoeken om dit alsnog te doen.  Heeft u onverhoopt geen betaalverzoek ontvangen of heeft u andere vragen met betrekking op de contributie, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester via: svjongambon@gmail.com.

Betaal op tijd en breng de club niet in diskrediet!

Bestuur SV Jong Ambon

 

 

Switch to our mobile site